Doelen en waarden

Het doel van de VOJN is het bevorderen, verdiepen en verbeteren van internetjournalistiek in Nederland. Onder internetjournalistiek wordt verstaan: journalistiek waarbij in het productieproces en/of bij en na publicatie, internet, en de eigenschappen van dit medium, een voorname rol spelen.

Dit doel splitst zich uit in de volgende kerntaken van de VOJN:

 • Uitwisselen van kennis en ervaring tussen internetjournalisten.
 • Opleiden en trainen van aankomende én reeds werkzame journalisten in de mogelijkheden van internetjournalistiek.
 • Pioniers ondersteunen: journalisten die de mogelijkheden van internetjournalistiek willen verbreden en verdiepen kunnen bij de VOJN terecht voor ondersteuning op technisch en inhoudelijk gebied.
 • Bestuderen van het veranderende medialandschap en de rol die internet daarbij speelt.

Lidmaatschap

Journalisten voor wie het actief gebruiken van internet voor, tijdens en na het productie- en publicatieproces een voorname (meer dan 25 procent van de werkzame tijd) rol speelt, mogen lid worden van de VOJN.
Webloggers die zich richten op actualiteiten, eventueel binnen een specifiek gebied, en waarvan het blog een (semi-)professioneel karakter heeft, mogen eveneens lid worden van de VOJN.
Een aspirant-lidmaatschap (zonder stemrecht) staat open voor journalisten die de 25-procentsdrempel (nog) niet halen maar voornemens zijn dit in de komende 2 jaren te realiseren. Indien hierin voldoende vordering wordt gemaakt, volgt automatisch omzetting van de verbintenis in een regulier lidmaatschap.
De VOJN kent ook een buitengewoon lidmaatschap (zonder stemrecht) voor docenten en studenten journalistiek die zich specialiseren in internetjournalistiek en voor internetontwikkelaars die de ontwikkeling van internetjournalistiek willen ondersteunen.
Voor alle vormen van lidmaatschap geldt dat het dagelijkse bestuur een veto heeft.

Voor journalisten die meer willen weten over en doen met internetjournalistiek, maar daar nog onvoldoende bedreven in zijn, is de VOJN voornemens om op non-profitbasis bij voldoende belangstelling met enige regelmaat een trainingsdag te organiseren. Het staat journalisten van alle soorten en maten vrij om zich hiervoor aan te melden.

Waarden

 • Het doel van de vereniging is het bevorderen, verdiepen en verbeteren van internetjournalistiek in Nederland. Dit willen we bereiken door kennis te delen, opleidingen en trainingen aan te bieden, pioniers te ondersteunen en de rol van internet in het medialandschap te bestuderen. We verwachten van onze leden dat ze hieraan bijdragen door actief te participeren binnen de VOJN en opgedane kennis te delen.
 • Van onze leden verwachten we dat zij zichzelf ook verbeteren. Een aanzienlijk deel van hun professioneel bestaan besteden ze aan bijscholing en/of pionierswerk. Dit mag binnen de VOJN, maar we moedigen iedereen aan ook vooral buiten de vereniging te kijken. Bijscholing is binnen de beroepsgroep dan misschien vrijblijvend, binnen de VOJN is dat zeker niet het geval.
 • De VOJN richt zich op de algemene belangen van de Nederlandse internetjournalistiek. We verwachten van onze leden dat ze daar net zo over denken. Daarom moedigen we onze leden sterk aan hun methoden en ervaringen met elkaar te delen, ook als de concurrent daar misschien beter van wordt.
 • De VOJN is een vereniging waarin we successen en blunders met elkaar kunnen delen. Willen we internetjournalistiek naar een hoger plan tillen, dan is vertrouwen tussen de leden van groot belang. Leden moeten erop kunnen rekenen dat als ze vertellen over hun leerzame misstappen deze niet zonder toestemming gepubliceerd worden.
 • De VOJN is financieel laagdrempelig. Om die reden houdt de VOJN zich niet bezig met randverschijnselen als arbeidsmarktpolitiek, maar met de kern: het (verbeteren van het) vak van (online) journalist. Om dezelfde reden wordt van leden een actieve houding verwacht in het non-profit meewerken aan het organiseren van verenigingsbijeenkomsten zoals trainingen.
 • We mogen dan een vereniging voor online journalisten heten, maar andere media zijn we zeker niet vergeten. De wisselwerking tussen internet en andere media vinden we zeer interessant en ook daar besteden we aandacht aan in onze activiteiten.
 • Internet heeft sterk bijgedragen aan de discussie over commercie in de journalistiek. De VOJN neemt deze ontwikkeling serieus en hoewel we ons in eerste instantie op de journalistieke aspecten van het internet richten, negeren we de commerciële zeker niet.